Privacy

Privacyregels van STOMAvlaanderen ( volgens de nieuwe GDPR regels )

STOMAvlaanderen  hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens .
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. STOMAvlaanderen  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  STOMAvlaanderen  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
STOMAvlaanderen, Doornhof 6 , 3460 Bekkevoort
Mail : info@stomavlaanderen.be
Mobiel : 0478/25 57 73

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door STOMAvlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van STOMAvlaanderen
 • Het versturen en aanmaken van een toiletpas, versturen van uitnodigingen en informatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken voor bekomen van een toiletpas : geboortedatum, foto, attest dokter .

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden , tenzij wettelijk verplicht.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
STOMAvlaanderen  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De persoonlijke gegevens worden maximum 1 jaar bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens STOMAvlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.stomavlaanderen.be. )

(om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).
Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.
We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 of https://www.privacycommission.be/nl/contact .
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
STOMAvlaanderen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018